Regulamin Konkursu ,,LOTERIA”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu o nazwie ,,LOTERIA”, zwanego dalej „konkursem”, jest Multicco sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Kopernika 95A, 15-396 Białystok NIP: 5423242138 zwane dalej „Organizatorem”.
2. Multicco sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku działa w ramach Multicco Group.
3. W skład Multicco Group wchodzą spółki: Multicco sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku, Multicco sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ADW Logistics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku, Multicco-AGRO sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.

 

§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest:
1) Stworzenie interesującej formy Curriculum Vitae (CV), mającej zwrócić uwagę potencjalnego pracodawcy;
2) Przybliżenia uczestnikom konkursu idei aktywnego poszukiwania pracy
3) Popularyzacja działań Multicco Group

 

§ 3
Zasady konkursu

1. Edycja konkursu składa się z dwóch etapów:
1) Etap I obejmuje weryfikację w odniesieniu do każdego uczestnika konkursu:
a) złożenia w terminie swoje Curriculum Vitae (CV) oraz
b) polubienia fanpage’u Multicco Group na portalu społecznościowym Facebook oraz
c) udostępnienia posta z dnia 6.10.2021 znajdującego się na fanpage’u Multicco Group na portalu społecznościowym Facebook
– w terminie określonym w § 5 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu
2) Etap II obejmuje ocenę zgłoszonych przez uczestników Curriculum Vitae (CV) przez komisję konkursową.
2. Każdy Uczestnik może przedłożyć jeden Curriculum Vitae (CV) dotyczący jego osoby.

 

§ 4
Terminarz konkursu

1. Curriculum Vitae (CV) należy złożyć do dnia 12.10.2021 do godz. 14.00 na stoisku Multicco Group na terenie Politechniki Białostockiej Wydział Elektryczny ul Wiejska 45 D, 15-351 Białystok lub przesłać do tego terminu na adres rekrutacja@multiccobi.pl
2. Fanpage Multicco Group na portalu społecznościowym Facebook należy „polubić” do dnia 12.10.2021 do godz. 14.00
3. Post z dnia 6.10.2021 znajdującego się na fanpage’u Multicco Group na portalu społecznościowym Facebook należy udostępnić do dnia 12.10.2021 do godz. 14.00.
4. Ogłoszenie zwycięzców konkursu obędzie się dnia 12 października 2021 o godzinie 14.30

 

§ 5
Komisja Konkursowa

1. Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa w składzie:
1) Jeden przedstawiciel Multicco sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku;
2) Dwóch przedstawicieli ADW Logistics sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku
2. Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Organizatora przy ul. M. Kopernika 95 A, 15-396 Białystok.
3. Komisja Konkursowa szczegółowo dokumentuje swoje prace, a w szczególności sporządza:
1) protokół ze swojego posiedzenia
2) listę uczestników konkursu;
3) listę zwycięzców

 

§ 6
Warunki konkursu

1. Zgłoszenie Curriculum Vitae (CV) do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu Konkursu.
2. W konkursie mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.
3. Każdy z uczestników składa jedno Curriculum Vitae (CV) dotyczące swojej osoby.
4. Zabronione jest wykorzystanie Curriculum Vitae (CV) lub ich fragmentów wykonanych przez innych uczestników.
5. Zgłaszający Curriculum Vitae (CV) do konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie autora Curriculum Vitae (CV) w sytuacji gdy będzie on jednym ze zwycięzców konkursu
6. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia Curriculum Vitae (CV) do konkursu z powodu jego niskiej jakości graficznej uniemożliwiającej odczytanie treści jakiegokolwiek fragmentu.

 

§ 7
Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Komisja Konkursowa wyłoni dwóch zwycięzców konkursu.
2. Przy wyłanianiu zwycięzców konkursu Komisja Konkursowa bierze pod uwagę w szczególności oryginalność i kreatywność w sformułowaniu treści złożonego Curriculum Vitae (CV).
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
4. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrody rzeczowe w postaci smartfonu Xiaomi Redmi Note 10S które zostaną wręczone niezwłocznie po ogłoszeniu zwycięzców konkursu na terenie Politechniki Białostockiej Wydział Elektryczny ul Wiejska 45 D, 15-351 Białystok lub w przypadku ich nieobecności zostaną wysłane w terminie 7 dni na adres zamieszkania który zwycięzca konkursu wskazał w swoim Curriculum Vitae (CV).

 

§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Multicco sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Białymstoku przy ul. M. Kopernika 95A, 15-396 Białystok.
2. Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dn. 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182
z późniejszymi zmianami) oraz zbierane są i przetwarzane wyłącznie na potrzeby
przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców, ogłoszenia wyników oraz wydania
nagród.
3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia konkursu oraz wydania nagród.

 

§ 9
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na fanpage’u Multicco Group na portalu społecznościowym Facebook i dostępny jest na stronie https://multiccobi.pl/ oraz w siedzibie Organizatora.
2. Wszelkie informacje dotyczące organizacji konkursu zamieszcza się na fanpage’u Multicco Group na portalu społecznościowym Facebook.
3. W sprawach nie ujętych w niniejszym Regulaminie konkursu decyzje podejmuje Komisja
Konkursowa.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak i terminu zakończenia czasu trwania konkursu bez podawania przyczyny.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z uwagi
na brak kontaktu z uczestnikiem lub z innych powodów niezależnych od Organizatora.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady fizyczne nagród rzeczowych, zaś wszelkie roszczenia związane z rękojmią lub gwarancją dotyczących nagród należy składać do ich producenta.