OGÓLNE WARUNKI UMOWY dla przewoźników działających na podstawie porozumienia o współpracy transportowej:

 

 1. Niniejsza umowa – zlecenie jest przekazywana drugiej Stronie w formie pisemnej, bądź też za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej – w każdym przypadku jest uznawana za wiążącą Strony;

 

 1. Należności wynikające z niniejszej umowy mogą być przedmiotem przelewu (cesji) na rzecz osób trzecich jedynie za uprzednią zgodą Zleceniodawcy wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności;

 

 1. Zleceniodawcy przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych należności z kwotą wynagrodzenia umownego Zleceniobiorcy. Przed dokonaniem kompensaty zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę pisemnie o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych i innych należności oraz wystawi na rzecz Zleceniobiorcy notę księgową z tego tytułu;

 

 1. Waluta wynagrodzenia za fracht jest określona na zleceniu. Jeżeli waluta ma być przeliczona na PLN to obowiązuje średni kurs NBP z dnia poprzedzającego rozładunek.

 

 1. Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada aktualne i opłacone ubezpieczenie OCP z sumą gwarancyjną nie niższą niż wartość ładunku będącego przedmiotem przewozu, z klauzulą ochrony za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz wymagane licencje i zezwolenia do wykonywania transportu, których kopie załączy do oświadczenia o przyjęciu zlecenia;

 

 1. Zleceniobiorca wysyła listem poleconym Zleceniodawcy na adres: Multicco sp.zo.o. sp.k. ul. Kopernika 95A, 15-396 Białystok wszystkie dokumenty z transportu z tygodnia jezdnego (oryginalny list przewozowy co najmniej dwóch egzemplarzach, inne oryginalne dokumenty jakie otrzymał na załadunku/rozładunku takie jak np: dokument WZ, kwity paletowe i inne) w ciągu 48 godzin od zakończenia danego tygodnia jezdnego. Jeżeli dokumenty nie zostaną wysłane w tym terminie, płatność za wykonane usługi zostanie przedłużona do 90 dni liczonych od dnia wpłynięcia faktury do Zleceniodawcy.

 

 1. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w pkt 6 powyżej 5 dni kalendarzowych liczonych od zakończenia danego cyklu jezdnego Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 100 EUR;

 

 1. Kierowca Zleceniobiorcy jest odpowiedzialny za właściwe załadowanie, rozmieszczenie, mocowanie,, zabezpieczenie i transport ładunku. W szczególności kierowca Zleceniobiorcy ma obowiązek uczestniczyć w załadunku i rozładunku towaru, porównać zgodność towaru z dokumentami co do ilości i wagi oraz sprawdzić czy towar jest w stanie nienaruszonym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności, lub niemożności wykonania w/w czynności Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Zleceniodawcę. Przestrzeń ładunkowa środka transportu powinna być czysta, szczelna, sucha i wolna od zapachów;

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do poinformowania Zleceniodawcy i odbiorcy przesyłki przed przystąpieniem do rozładunku o widocznym uszkodzeniu towaru oraz wpisanie zastrzeżeń do listu przewozowego;

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zgłoszenia Zleceniodawcy wszelkich odstępstw od warunków umownych (w tym przestojów spowodowanych przez załadowcę/wyładowcę) wynikłych w trakcie przewozu w ciągu 1 godziny od ich zaistnienia (okoliczności te muszą być też potwierdzone dokumentami np. wpisem na karcie postoju opisanej i ostemplowanej przez załadowcę/wyładowcę);

 

 1. Kierowca Zleceniobiorcy w miejscu rozładunku towaru zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru towaru czytelnym podpisem osoby upoważnionej przez odbiorcę i pieczątką odbiorcy na liście przewozowym CMR i dokumencie WZ. Za osobę upoważnioną do odbioru towaru uważa się właściciela lub pracownika firmy odbiorcy, a w przypadku dostawy na teren budowy – kierownika budowy lub brygadzistę, którego imię i nazwisko kierowca powinien uzyskać od Zleceniodawcy. W przypadku braku właściwych podpisów i pieczątek na liście przewozowym określonych w niniejszym punkcie Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę karą umowną w wysokości 100 EUR;

 

 1. Kierowca Zleceniobiorcy w miejscu rozładunku towaru zobowiązany jest do wpisania na liście przewozowym CMR i dokumencie WZ daty i godziny dostawy towaru;

 

 1. Bezwzględnie zabrania się rozładunku i pozostawienia towaru łącznie z kopiami dokumentów przewozowych (CMR, WZ) w miejscu do tego nie wyznaczonym w liście przewozowym. Jeżeli miejsce rozładunku budzi jakiekolwiek obawy o wiarygodność klienta należy przed rozładunkiem skontaktować się ze Zleceniodawcą i uzyskać pisemne potwierdzenie wydania towaru;

 

 1. Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko za pisemną lub wyrażoną w formie wiadomości e-mail zgodą Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może doładować środek transportu innymi towarami w trakcie wykonywania zlecenia tylko za pisemną lub wyrażoną w formie wiadomości e-mail zgodą Zleceniodawcy. Zleceniobiorca może dokonać przeładunku ładunku tylko za pisemną lub wyrażoną w formie wiadomości e-mail zgodą Zleceniodawcy. W przypadku naruszenia któregokolwiek z warunków powyższego punktu Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy 50% frachtu.

 

 1. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu załadunku, na które nie miał wpływu (np. powstałe z winy nadawcy towaru lub siły wyższej);

 

 1. 24h wolne od opłat na załadunek/rozładunek lub odprawę celną w krajach UE oraz 48h wolne od opłat na załadunek/ rozładunek lub odprawę celną poza terytorium UE. Przed upływem tego terminu, Zleceniobiorca nie może bez pisemnej zgody Zleceniodawcy oddalić się od miejsca załadunku/rozładunku lub miejsca dokonywanej odprawy celnej, co będzie potraktowane jako odstąpienie od realizacji zlecenia i Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości 50 % uzgodnionego frachtu oraz obciąży wszystkimi innymi kosztami związanymi z organizacją auta zastępczego;

 

 1. W przypadku niewykonania niniejszego zlecenia przez Zleceniobiorcę ( przez co strony rozumieją niepodstawienie środka transportu w miejscu załadunku, podstawienie środka niespełniającego wymagań niezbędnych do przewozu) Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 50 % frachtu;

 

 1. W razie nieterminowego podstawienia środka transportu do załadunku Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w kwocie 3% wartości frachtu za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w stosunku do terminu (godziny) ustalonego w zleceniu;

 

 1. W przypadku nieterminowej dostawy ładunku do miejsca przeznaczenia Zleceniobiorca zapłaci karę umowną w wysokości równowartości 50% uzgodnionego frachtu;

 

 1. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie przysługują bez względu na fakt poniesienia szkody przez Zleceniodawcę. Jeśli szkoda przewyższy wysokość danej kary umownej, Zleceniodawcy przysługuje roszczenie odszkodowawcze na zasadach ogólnych;

 

 1. Roszczenia Kontrahenta Zleceniodawcy z tytułu nieterminowej dostawy refakturowane będą na Zleceniobiorcę;

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do ponoszenie wszelkich dodatkowych opłat związanych z wykonywanym przewozem, nie ujętych w umowie i nieuzgodnionych ze Zleceniodawcą;

 

 1. Termin płatności liczony jest od ostatniego dnia miesiąca w którym Zleceniodawca otrzymał od Zleceniobiorcy oryginał faktury wraz z prawidłowo wypełnionymi wszystkimi wymaganymi dokumentami z przewozu. Wymagane dokumenty: oryginalny list przewozowy w co najmniej dwóch egzemplarzach i inne oryginalne dokumenty wydane Zleceniobiorcy na załadunku/rozładunku takie jak np.: dokument WZ, kwity paletowe, dokumenty celne i inne. Płatność będzie dokonywana na rachunek bankowy wskazany w wystawionej przez Zleceniobiorcę fakturze VAT;

 

 1. Za każdorazowy brak odpowiedniej ilości środków pieniężnych (w postaci kart płatniczych lub gotówki) u kierowcy Zleceniobiorcy umożliwiającej bieżące pokrycie kosztów podczas wykonywania danego zlecenia takich jak np.: paliwo, opłaty drogowe, opłaty parkingowe i inne Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości wartości frachtu;

 

 1. W przypadku gdy Zleceniobiorca nie dostarczy Zleceniodawcy dokumentów związanych ze zrealizowanym zleceniem, w szczególności faktur, oryginalnych listów przewozowych w minimum dwóch egzemplarzach, innych oryginalnych dokumentów jakie otrzymał na miejscu załadunku bądź na miejscu rozładunku takich jak np.: dokumenty z wagi, kwity paletowe i inne zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości dwukrotności wartości frachtu.

 

 1. Wszelkie informacje uzyskane przez Zleceniobiorcę lub osoby działające w jego imieniu od Zleceniodawcy lub od osób działających w jego imieniu w okresie trwania umowy jak i w okresie trzech lat od jej wykonania, które nie są publicznie dostępne, będą traktowane przez zleceniobiorcę jako poufne (tajemnica przedsiębiorstwa). Zleceniobiorcy zakazuje się przedkładania (lub informowania o treści) jakichkolwiek umów, ugód, porozumień, zapisów i innych uzgodnień jakie Zleceniobiorca zawarł ze Zleceniodawcą osobom trzecim, w szczególności kontrahentom Zleceniodawcy, nadawcy towaru, odbiorcy towaru, ich pracownikom lub przedstawicielom. Zleceniobiorca obowiązany jest również do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących działalności Zleceniodawcy, w szczególności danych i adresów kontrahentów Zleceniodawcy. W sytuacji naruszenia warunków opisanych w zdaniach poprzedzających Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych). Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od zleceniobiorcy przewyższającego wysokość kary umownej;

 

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej względem Zleceniodawcy w czasie obowiązywania niniejszej umowy jak i w okresie trzech lat od jej wykonania. Przez działalność konkurencyjną strony rozumieją nawiązanie kontaktów handlowych przez Zleceniobiorcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz w zakresie usług spedycji i przewozu z kontrahentem Zleceniodawcy. W sytuacji naruszenia warunków opisanych w zdaniach poprzedzających Zleceniobiorca zapłaci na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w kwocie 100.000,00 zł. (sto tysięcy złotych). Zleceniodawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania od Zleceniobiorcy przewyższającego wysokość kary umownej;

 

 1. Strony oświadczają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo przewozowe, Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Kodeksu cywilnego;

 

 1. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszą umową rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zleceniodawcy;

 

 1. Zleceniobiorca przyjmując zlecenie deklaruje, iż: a) Przewoźnik oświadcza, że kierowcy wykonujący zlecenie działają na podstawie umów zgodnych z niemiecką ustawą o ogólnej płacy minimalnej na terenie RFN z dnia 11 sierpnia 2014r. (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns) b) Przewoźnik oświadcza że kierowcy wykonujący zlecenie działają na podstawie umów zgodnych z postanowieniami Francuskiego Dekretu nr 2016-418 Loi Macron dla przewoźników wykonujących usługi transportowe na terenie Francji, oraz że kierowcy posiadają przy sobie pełną dokumentację wymaganą przez Francuskie prawo (między innymi delegacja i kopia umowy).

 

 1. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem – zgodnie z art. 6 pkt 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia. Administratorem Danych Osobowych jest firma MULTICCO sp. zo.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie. Dane nie będą bez Państwa zgody przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym. Informujemy o prawie dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.